Kategorie

Newsletter

Přijímáme karty

platitipti

Je v zájmu naší firmy chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ing. Klára Obořilová, Lumierů 497/33, 152 00  Praha 5; IČ: 44357109 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Rádi bychom Vás informovali, že k datu 24. května 2018 byl ukončen věrnostní program NORTHLAND. Veškeré osobní údaje osob, které byly v programu zapojeny, byly skartovány.

 

Uvedené zpracování má za cíl nabídnout Vám především nejnovější informace o stávajících i nových produktech a službách firmy Ing. Klára Obořilová.  Dalším z cílů je poskytnout Vám časově omezené nabídky, praktické informace, a to písemně nebo elektronicky.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.           Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.           Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.           Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.           Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.           Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese

northland­_koborilova@atlas.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě že objednáváte zboží přes e-shop, budete požádáni o zadání některých osobních údajů. Tyto Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro vyřízení a expedici Vaší objednávky. K jiným účelům použity nebudou, stejně tak je nesdělujeme třetím osobám. V naší evidenci zůstávají po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky, případně souvisejícího servisu a ukládání účetnictví.

V případě objednání služby, uvádíte své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje použijeme pouze k vyřízení Vaší objednávky.

Osobní údaje zpracováváme elektronicky, i písemnou formou.

 

 

Osobní údaje, které zpracováváme

a)           Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, adresa pro fakturaci, adresa pro zaslání zboží, váš věk, IČO (v případě že podnikáte);

b)           Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa;

c)            Informace o historii Vašich objednávek;

d)           Informace z interakcí s Vámi – komunikace pomocí e-mailu, chatu, sms, písemná korespondence;

e)           Transakční údaje – zejména informace o Vašich platbách.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

K marketingové činnosti můžeme využívat Facebook a Google. Pokud přicházíte do této zóny, jistě jste museli potvrdit zásady ochrany osobních údajů těchto společností. Jen pro připomenutí:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

https://www.facebook.com/business/gdpr

Soubory cookies – naše weby využívají technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýzy a statistiky – webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pouze pro další zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zabezpečení osobních údajů

Na bezpečnost Vašich osobních údajů velmi dbáme. Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v nejvyšší možné míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte sami při objednání zboží či služby. Osobní údaje mohou pocházet rovněž od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat.

 

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete přes web, používáme k tomu, abychom vyřídili Vaší objednávku, případně Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které přímo souvisí s objednaným zbožím či službou. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Bez Vašeho souhlasu nebudete dostávat žádné marketingové informace.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na northland_koborilova@atlas.cz.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

a)           Advokátní kanceláři;

b)           Zpracovatelům, kteří poskytují Správci software, serverové, webové, cloudové  nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

 

Firma Ing. Klára Obořilová, je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné  

 

informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení, budeme-li k tomu vyzváni.

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)           právo na přístup k osobním údajům;

b)           právo na opravu;

c)            právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)           právo na omezení zpracování údajů;

e)           právo vznést námitku proti zpracování; a

f)            právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese northland_koborilova@atlas.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Způsob odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (přijímání informací o novinkách, přijímání informací o soutěžích, přijímání informací o akčních nabídkách) je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již dostávat žádné nabídky, informace o soutěžích, či plánovaných změnách? Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

•                           Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, Vaše jméno a příjmení a adresu bydliště abychom věděli, kdo jste.

•                           Uveďte, komu odvolání podáváte. Můžete adresovat na provozovnu: Ing. Klára Obořilová, Hlavní 94, 250 65  Bořanovice, okr. Praha - východ

•                           Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané typy informací, uveďte, prosím, jaké, abychom Vám mohli vyhovět.

•                           Váš vlastnoruční podpis.

•             Váš požadavek pošlete na adresu provozovny: Ing. Klára Obořilová, Hlavní 94, 250 65  Bořanovice, okr. Praha - východ nebo e-mailem na: northland_koborilova@atlas.cz.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu lze poslat pouze v písemné podobě, a to proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte, prosím, odvolání podepsat.

 

Zpoplatnění informací

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat poplatek Kč 100,- zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadované informace. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Tyto poplatky je třeba uhradit na základě výzvy před poskytnutím předmětných informací.

 

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

 

Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy či požadavky ve vztahu se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na:

Ing. Klára Obořilová, Hlavní 94, 250 65  Bořanovice, okr. Praha - východ nebo e-mailem na: northland_koborilova@atlas.cz.

Dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.


 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 05. 2018.

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně